අපගේ සේවාවන්


සමාජ මාධ්ය අලෙවිකරණය යනු කුමක්ද?

සමාජ මාධ්ය හරහා වෙබ් අඩවියක් වෙත වැඩි අවධානයක් ලබා ගැනීම මගින් වෙබ් අඩවියක් ජනප්‍රියත්වය කිරීම මෙහි අරමුනයි. ප්රයෝජනවත් සහ රසවත් අන්තර්ගතයට පසිද්ධියට පත් කිරීම, අවධානයට පාත්‍ර වීම හා ඔවුන්ගේ සමාජ නාලිකා හරහා අන්තර්ගතය බෙදා ගැනීමට අමුත්තන් දිරිමත් කිරීම මෙමගින් සිදුවනු ඇත. මෙමගින් කටින් කට ප්‍රචාරය ඇතිවී . තව තවත් ඔබ සමාජ මාධ්ය හරහා ඔබ ඔබේ වෙබ් අඩවිය වෙත අමුත්තන් පැමිණීම සිදු වනු ඇත.


ප්රශස්තකරණය මගින් අමුත්තන් සොරකම් කිරීම කරන්නේ කෙසේද?
සෙවුම් යන්ත්‍රය ක්‍රියා කරන්නේ කරන්නේ කෙසේද?
ගූගල් අලෙවි ප්රධානී
Need to know more?
Need to know more?