අපගේ සේවාවන්


සෙවුම් යන්ත්ර මගින් අළෙවිකරණය (SEM)යනු කුමක්ද?

සෙවුම් යන්ත්ර මගින් අළෙවිකරණය SEM කෙටි වචනයයි. මෙම අන්තර් ජාලයේ අලෙවි කරන ආකාරයකි. මෙ මගින් වෙබ් අඩවියක් සෙවුම් යන්ත්‍ර තුල වැඩි වැඩියෙන් දිස්වීමට ඉඩ කඩ සලසා දීමක් සිදු කිරීම වෙනුවෙන් කරනු ලබන ක්‍රියා වලියකි. මෙම "Pay Per Click 'යන පදනම මත සෙවීම් ඇන්ජිමක් වෙත ගෙවා හෝ මෙම වෙබ් අඩවිය සෙවුම් යන්ත්‍ර ප්රශස්තකරණය මගින් හෝ සිදු කළ හැක. බොහෝ සෙවුම් ඇන්ජින් ඉහළ හෝ සෙවුම් යන්ත්ර ප්රතිඵල පිටුවේ දකුණු පස හෝ ඉහලම මට්ටමේ තබා මෙම දැන්වීම් පළ කරනු ලබන අතර, දිගින් දිගටම ගෙවීම් කිරීමෙන් සෙවුම් යන්ත්‍රයන්හී මුලින්ම සිටීමට ඉඩකඩ සලසා ගත හැක.


මොකද්ද මේ AdWords ?
හොඳම ඉඟි පද ඉඟි
සාර්ථකත්වයේ කරුණු පහ.
Need to know more?
Need to know more?