අපගේ සේවාවන්


අමුත්තන් යොමුකිරීමේ අලෙවිකරණය යනු කුමක්ද?

මෙය නිෂ්පාදන, වෙළඳ නාමයක් හෝ වෙබ් අඩවියේ ලිපියක් ගැන අන්තර්ජාලයේ සාකච්ඡා වැඩි කිරීම සඳහා ක්රියාවලියකි. මෙමගින් අන්තර්ජාලයේ සරි සරන්නන් වෙබ් අඩවිය හෝ එහි ලිපියක් ගැන හෝ දැනුවත් වී අවසානයේදී වෙබ් අඩවිය වෙත වැඩි වැඩියෙන් අමුත්තන් යොමු කිරීම වේ. යොමු කිරීම් මගින් පැමිණෙන අමුත්තන් සාමාන්ය පාරිභෝගිකයන්ට වඩා විශ්වාසවන්ත විය යුතු අතර මේ අය රඳවා තබා ගැනීම සඳහා සත්‍ය වශයෙන්ම ඔබ කී දෑ කල යුතුය.

පසු පෙලේ සම්බන්දකම් වැදගත් ද?
තත්ත්ව පරිමිතිය කුමක්ද?
දැන්වීම් වෙන්දේසි කිරීම.
Need to know more?
Need to know more?