අපගේ සේවාවන්


විද්‍යුත් තැපෑලයේ අලෙවිකරණය යනු කුමක්ද?

වෙබ් අඩවි වල ලියා පදිංචි වූ සාමාජිකයින් හට විටින් විට එම වෙබ් අඩවියේ විශේෂ දීමනා, විශේෂ අවස්ථා ආදිය මතක් කර දීමට විද්‍යුත් තැපෑලයෙන් පණිවිඩ යැවීම වේ. බොහෝ විට මේ සඳහා තෝරාගත් විද්‍යුත් තැපෑලයේ ලිපින භාවිතා කරනු ලැබේ. ලියා පදිංචි නොවූ සාමාජිකයිනට හැර වෙනත් අයට විද්‍යුත් තැපෑලයෙන් ලිපි යැවීම නීති ගරුක නොවෙන බව සඳහන් කල යුතුය.

විද්‍යුත් තැපැල් යැවීමට පෙර
සාර්ථකත්වයේ කරුණු 10ය
කල යුතු සහ නොකළයුතු දෑ
Need to know more?
Need to know more?