අපගේ සේවාවන්


ක්‍රියාත්මක වීමට පෙලබවීම යනු කුමක්ද?

අමුත්තන් යම් අයුරකින් ක්‍රියාත්මක වීමට පෙලබවීම මෙමගින් සිදු කෙරේ. මෙය බොත්තමකින් , ග්රැෆික් බැනරයක් හෝ තොරතුරු විමසන වෙබ් අඩවියේ පෝරමයකින් හෝ සිදු විය හැක. අමුත්තකු වෙබ් අඩවියක් සමඟ දිගටම සම්බන්දවී සිටිමින් එහි පිටුවෙන් පිටුව ගනම් කිරීමෙන් ඔවුන් එම වෙබ් අඩවියේ පාරිභෝගිකයින් ලෙස පරිවර්තනය වන අතර පසුව ස්ථාවර ගනුදෙනුකරුවකු ලෙස ස්ථාවර වීමේ අවස්තාව උදා කරගනු ලැබේ.
ක්‍රියාත්මක වීමට ඇමතුම් නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද?
දැන්වීම් ලිවීම සඳහා වැදගත් ඉඟි 5ක්
මග හැර ගතයුතු වැරදි
Need to know more?
Need to know more?