අප පිලිබඳ


digital marketing agency

අප ආයතනය ප්රතීතනය ලත් ගූගල් සහකරු වෙකු වේ. ගූගල් වෙබ් වෘත්තිකයන් තම සහකරු වැඩසටහන ව්යාප්ත කිරීම මගින් ගූගල් තම සම්බන්ධතාව අප සමග ඇති කොට ව්‍යාපාර සමාගම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අවසරය අපහටද ලබා දී ඇත. ගූගල් හවුල්කරුවෙකු ලෙස අපි අනුමැතිය මුද්රාව උපයා ඇති බව අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවි සේවාවන් අලෙවිකරණ සමාගමක් ලෙස ගූගල් විශ්වාසය දිනාගැනීම එතරම් පහසු නොවූ වත්, උසස් ප්රමිතීන් සහිත අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ සේවාව සැපයීම හේතුවෙන් ඔබට අප කෙරෙහි විශ්වාසය තැබිය හැකි සමාගමක් ලෙස ගූගල් අප ආයතනය පිළිගෙන ඇත.

ගූගල් සහකරු වෙකු ලෙස අප පුළුල් දැනුමක් තිබේ. SEO හරහා ඔබගේ අන්තර්ජාල අලෙවිකරණ කළමනාකරණය කිරීමට අවශ්‍ය සියලුම සම්පත් හිමි බව බවට අප සහතික කළ සමාගම වේ. අපි අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට අපගේ සේවාවන් සෑහීමකට පත්වෙන සේ ලබාදීමට සහ ඒ  බවට තහවුරු කර දීම සඳහා ගූගල් සමග සෘජුව වැඩ කිරීමට බැදී සිටී. සෙවුම් යන්ත්රය ප්රශස්තකරණය, SEO මගින් සෙවුම් යන්ත්‍රයේ සැපයුම් කරුට නිතිපතා ගෙවීම් කිරීමකින් තොරව සෙවීම් යන්ත්ර ප්රශස්තකරණය කරමින් ඔබේ වෙබ් අඩවිය ගූගල් හී පළමු පිටුවේ තැබීම සම්බන්ධව අප ප්‍රධාන වනු බව ප්‍රකාශ කල යුතුය.

අපගේ විශේෂඥ දැනුම භාවිතා කරමින් සෙවුම් යන්ත්රය ප්රශස්තකරණය කිරීමෙන් ඔබේ වෙබ් අඩවිය නරඹන්නන් සඳහා  සිත් අද ගන්නා සුළු සහ විශ්වාසනීය තත්වයට පත් කරමින් සෙවුම් ප්රතිඵල පිටුවේ ඉහළම ශ්රේණිගත කරලීමට අප සමත් වෙනු ඇති බව නොකියාම බැරිය. උසස් ශ්රේණිගත වෙබ් අඩවියන් සඳහා වඩාත් ඇලුම් ලබා ගැනීමට හා එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස වඩ වඩාත් අමුත්තන් ඔබේ වෙබ් අඩවිය ගවේෂණය කිරීමටත් පෙළබ වීම අපගේ අරමුනයි.

ගූගල් වෙතින් සෘජුව නිරන්තර පුහුණුව සහ යාවත්කාලීන ක්‍රියා කිරීම් සමග, ගූගල් හවුල්කරුවන් ලෙස අපි උසස් සේවාවක් ලබා දෙන අතර ඔබේ වෙබ් අඩවිය ප්රශස්තකරණය සහතික කරනු පිණිස අඛණ්ඩ සහයෝගය ලබා දීමටද අප සුදානම් වේ.

-

Digital marketing agency which promotes presence online

digital marketing agency

This really means

Many definitions & meanings have been given for the word “marketing” over the years. “Satisfying consumer needs profitably” would be a very simple definition for “marketing”.

Well known strategist

The first known Marketing strategist was a very famous Englishman, born on the 19th of September 1851, at Bolton, Lancashire in England. William Hesketh Lever began work at his father’s grocery as a junior partner, in 1885.

First strategist

Soap was sold by weight like most other products & William Hesketh Lever decided to cut the soap sold in the grocery into square cakes, then wrapped them with colourful paper wrappers, named them “SUNLIGHT”.

the success of strategy

Wrapped in colourful paper with an emboldened “SUNLIGHT” standing out, he placed his cakes of soap on his grocery shelves. They all sold out in a few hours, & he started manufacturing “SUNLIGHT” soap in 1886.

success of the strategy

There was a tremendous demand for “SUNLIGHT” soap & he never looked back after that. Founding the company Lever Brothers, with his younger brother James his success story is today the world famous conglomerate “UNILEVER”.

promoting over the years

Since the founding of Lever brothers, Marketing has evolved by leaps & bounds with companies’ large & small professionals, ideologists, institutions & practically everyone using Marketing techniques to propagate their ideas & wares.

Early twentieth century

Advancement of Marketing in the early part of the twentieth century was quite sedate. Marketing strategies were generally confined to localized enclaves, & reaching beyond local borders was curtailed.

Mid twentieth century

With the advancements made in transport & communication during this time Marketing opportunities opened up & we were able to break off shackles & step beyond borders. Towards the latter part of this period there was a significant shift of gear where more innovative ideas were brought forth especially with the advent of the television.

Late twentieth century

Towards the end of the twentieth century the Internet with it personal computers & mobile phones became easily accessible & Marketing opportunities were opening out in new sectors. Communication technology was growing fast, & more people were getting connected around the world.

beginning twenty first century

The beginning of the twenty first century saw a tremendous growth in the communication industry. The Internet became a very widely used medium for communication & access to information & knowledge.

Search Engine Optimisation - Key to sucess

The best tool

The Internet is the precursor to Globalization which has brought world wide connectivity, at our finger tips. Mobile phones, smart phones, notebooks, tablets have all brought along more of an urge rather than a need to use them.

mobile world congress 2012

An interesting statistic was put forward at the Mobile World Congress, which was that one out of nine Earthlings use a mobile phone. That is about 778 million people, who have the world in their palms & that was in 2012.

potentials in online space

With nearly 800 million people & growing being connected world wide the potential for Online Marketing was recognized by all Digital Marketing Agency stakeholders. They knew that here was a Marketing Medium of unprecedented opportunities.

online advertising space investments

Billions of dollars of revenue was generated by Online Digital Advertising Investments, & was estimated to have surpassed Cable TV revenues & was just below revenues of Broadcast TV. Online Digital Advertising Revenues generated US $ 36.57 Billion in the USA in the year 2012.

booming social media opportunities

FACEBOOK estimated to have a staggering 1.23 Billion users, followed YouTube with 800 Million users & Google with about 500 Million users. Twitter tagging along with about 230 Million users the potential in Social Media Marketing is just mind boggling, & recognized respectfully by increased Digital Marketing Agency investments.

digital marketing agency investments

Digital Marketing Agency investments are primarily the tremendous amount of revenue they generate through online advertising. These investments are increasing very rapidly worldwide, running into billions of dollars.

digital marketing agency advertisements

The high potential for Online Digital Advertising & it’s growing influence is recognized by all stakeholders. From urban areas to the remotest parts of the World, ideas & wares can be brought right to the homes of consumers. digital marketing agency revenues Digital Marketing Agency revenues in the USA during the first half of 2013 grew by 15.2 % compared to the same period of 2012. With all industries using Online Advertising the potential for growth in Digital Marketing is the sky.

dreams of two generations

We are lucky to be born in an era of tremendous technological advancement. Our parents would never have dreamt what we are experiencing, today but we can dream what our children will see into the future.

Digital Marketing Agency that you can trust